Requisits

PARTICIPA-HI

Fins al 30 de juny

Dona estudiant universitària.

Dona estudiant universitària.

Haver cursat i superat els 180 primers crèdits d’un grau STEM.

Haver cursat i superat els 180 primers crèdits d’un grau STEM.

Continuar cursant estudis de grau, màster, postgrau o doctorat.

Continuar cursant estudis de grau, màster, postgrau o doctorat.

Icono

Requisits generals

Poden participar com a candidates a la 7a edició dels Premis WONNOW les alumnes que hagin superat i tinguin notes oficials dels 180 primers crèdits d’un grau STEM i continuïn matriculades i cursant aquest o un altre grau, màster, postgrau o doctorat que dona continuïtat als seus estudis. El grau universitari ha d’estar aprovat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA) i ha de figurar al llistat de graus de l’àrea de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques acceptats als premis.

A més, les alumnes de graus de l’àrea de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques no inclosos en aquest llistat i que compleixin els requisits indicats poden demanar inscriure-s’hi, si bé aquesta inscripció queda condicionada al criteri dels organitzadors.

Les candidates han de ser dones i, a efectes dels premis, s’entenen com a tals les persones registrades amb sexe femení al Registre Civil i que aquest sexe aparegui al seu DNI o document equivalent.